HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

A B D E F G H I K L M N O P R S T U V Z

A   (sivun alkuun)

Adalimumabi, seerumista S -Adalimu
Adalimumabi, vasta-aineet, seerumista S -AdaliAb
Alpratsolaami, seerumista S -Alprat
Amfetamiini ja sen johdannaiset, varmistus, virtsasta U -AmfetCt
Amikasiini, seerumista S -AMI
Amiodaroni, seerumista S -Amiod
Amitriptyliini, seerumista S -Amitrip
Aripipratsoli, seerumista S -Aripipr

B   (sivun alkuun)

Bentsodiatsepiinit, varmistus, virtsasta U -BendiCt
Bentsodiatsepiinit, verestä B -Bendi
Buprenorfiini, varmistus, virtsasta U -BupreCt
Buprenorfiini, verestä B -Bupre

D   (sivun alkuun)

Dapsoni (Avlosulfoni), seerumista S -Avlos
Desetyyliamiodaroni, seerumista S -Desamio
Digoksiini, seerumista S -Digoks
Disopyramidi, seerumista S -Disop

E   (sivun alkuun)

Etanersepti, seerumista S -Etane
Etosuksimidi, seerumista S -Etosux
Everolimuusi, verestä B -Everoli

F   (sivun alkuun)

Fenobarbitaali, seerumista S -Fenob
Fentanyyli, varmistus, virtsasta U -FentaCt
Fenytoiini, seerumista S -Fenyt
Fenytoiini, vapaa, seerumista S -FenytV
Flekainidi, seerumista S -Flekain

G   (sivun alkuun)

Gammahydroksibutyraatti, seulonta ja varmistus virtsasta U -GHBCt
Gentamysiini, seerumista S -Genta
Golimumabi, seerumista S -Golim
Golimumabi, vasta-aineet, seerumista S -GolimAb

H   (sivun alkuun)

Haihtuvien aineiden seulonta, verestä B -HAIHT
Haloperidoli, seerumista S -Halop
Huume- ja lääkeainetutkimus, semikvantitatiivinen, virtsasta, virtsasta U -HuumLCt
Huumepikaseula, kvalitatiivinen, virtsasta, päivystyskäyttöön U -Huseula
Huumeseula, laaja, kvalitatiivinen, MS-TOF, virtsasta U -HuumTOF
Huumeseulonta, kvalitatiivinen, virtsasta U -Huum-O
Huumeseulonta, lapsenpihka, lapsenpihkasta Me-Huum-O
Huumeseulonta, suppea, kvalitatiivinen, virtsasta U -Huum-Su
Hydroksikarbatsepiini, seerumista S -OHKarba
Hydroksiklorokiini, seerumista S -OHKloro

I   (sivun alkuun)

Infliksimabi, seerumista S -IFX
Infliksimabi, vasta-aineet, seerumista S -IFX-Ab
Intoksikaatioveri B -Intoks
Isoniatsidi, kvalitatiivinen, virtsasta U -INH-O
Itrakonatsoli, seerumista S -Itrakon

K   (sivun alkuun)

Kannabis, varmistus, virtsasta U -CannaCt
Kannabis, virtsasta, kvalitatiivinen, yksittäistutkimuksena U -Canna-Y
Karbamatsepiini, seerumista S -Karba
Karbamatsepiini, vapaa, seerumista S -Karba-V
Ketiapiini, seerumista S -Ketiap
Kinidiini, seerumista S -Kinid
Kiniini, seerumista S -Kiniini
Klobatsaami, seerumista S -Klobat
Klonatsepaami, seerumista S -Klona
Klotsapiini, seerumista S -Klotsa
Kokaiini, varmistus, virtsasta U -KokaCt
Kotiniini, virtsasta U -Cot

L   (sivun alkuun)

Lamotrigiini, seerumista S -Lamotri
Levetirasetaami, seerumista S -Leveti
Lidokaiini, seerumista S -Lidokai
Linetsolidi, seerumista S -Linetso
Litium, seerumista S -Li
Lysergihappodietyyliamidi, varmistustesti, virtsasta U -LSDCt
Lääke- ja Huumausaineseulonta, verestä B -Lääk-Hu
Lääke-ja Huumausaineseulonta, laaja, virtsasta U -Lääk-Hu

M   (sivun alkuun)

Metadoni, seerumista S -Metad
Metadoni, varmistus, virtsasta U -MetadCt
Metotreksaatti, seerumista S -MTX
Metyylifenidaatti, varmistus, virtsasta U -MetfeCt
Metyyliprednisoloni, seerumista S -MPredso
Mianseriini, seerumista S -Mians
Midatsolaami, seerumista S -Midats
Moklobemidi, seerumista S -Moklob
Moksifloksasiini, seerumista S -Moksifl
Mykofenolihappo, plasmasta P -MyPA

N   (sivun alkuun)

Netilmysiini, seerumista S -Netil
Norklobatsaami, seerumista S -Norklob
Nortriptyliini, seerumista S -Nortrip
Nukahtamislääkkeet (tsaleploni, tsolpideemi, tsopikloni), virtsasta U -NukahCt

O   (sivun alkuun)

Oksikodoni, varmistus, virtsasta U -OksikCt
Olantsapiini, seerumista S -Olants
Opiaatit, varmistus, virtsasta U -OpiaaCt

P   (sivun alkuun)

Parasetamoli, seerumista S -Paras
Paroksetiini, seerumista S -Paroks
Perfenatsiini, seerumista S -Perfen
Pregabaliini, varmistus, virtsasta U -PregaCt
Primidoni, seerumista S -Primid

R   (sivun alkuun)

Rifampisiini, seerumista S -RIF
Risperidoni, seerumista S -Risper

S   (sivun alkuun)

S- Posakonatsoli S -Posak
Salisylaatit, seerumista S -Salis
Sertolitsumabi, seerumista S -Serto
Sertolitsumabi, vasta-aineet, seerumista S -SertoAb
Siklosporiini A, 2 tunnin näyte, verestä B -CyA2
Siklosporiini A, massaspektrometrinen, verestä B -CyA-MS
Siklosporiini A, verestä B -CyA
Sirolimuusi, verestä B -Sirolim
Sykloseriini, seerumista S -Cyclos

T   (sivun alkuun)

Takrolimuusi, massaspektrometrinen, verestä B -TacroMS
Takrolimuusi, verestä B -Tacro
Tematsepaami, seerumista S -Temats
Teofylliini, seerumista S -Teofy
Tioguaniini, verestä B -6-TGN
Tiopentaali, seerumista S -Tiopen
Tiosyanaatti, seerumista S -Tiosyan
Tobramysiini, seerumista S -TOB
Topiramaatti, seerumista S -Topiram
Tramadoli, varmistus, virtsasta U -TramaCt

U   (sivun alkuun)

U-TrisykCt U-TrisykCt

V   (sivun alkuun)

Valproaatti, seerumista S -Valpr
Valproaatti, vapaa, seerumista S -Valpr-V
Vankomysiini, seerumista S -VAN
Varfariini, verestä B -Varfa
Vorikonatsoli, seerumista S -Vorikon

Z   (sivun alkuun)

Zuklopentiksoli, seerumista S -Zuklop

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari. Viimeisin automaattinen päivitys: 20.04.2018 klo 01:18.