HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Fenytoiini, seerumista

1243 S -Fenyt

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997, kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961 ja lääkäri Katriina Tarkiainen: katriina.tarkiainenathus.fi / 0403564360

Indikaatiot

Fenytoiinihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Infusoitaessa fenytoiinia näytteet otetaan hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan. Käytettäessä fosfenytoiinia (Pro-Epanutin) näytettä ei tule ottaa ainakaan kahteen tuntiin infuusion jälkeen eikä neljään tuntiin lihakseen annetun injektion jälkeen.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

0,5 ml seerumia, lapset vähintään 0,2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, mikäli perillä saman työpäivän aikana. Eroteltu näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin viikon. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

PETINIA. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Yleistä

Fenytoiinia käytetään epilepsian hoidossa.

Fenytoiini imeytyy suun kautta annosteltuna hyvin ja huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1-6 tunnissa. Myrkytyksissä imeytyminen voi jatkua jopa pari vuorokautta ja huippupitoisuuden saavuttaminen voi kestää paljon normaalia kauemmin. Pääosa fenytoiinista metaboloituu maksassa CYP2C9- ja CYP2C19-entsyymien välityksellä ja vain alle 5 % erittyy muuttumattomana virtsaan. Fenytoiinin metabolia kyllästyy usein jo terapeuttisilla annoksilla, tämän vuoksi pienetkin muutokset annostuksessa ja monet yhteisvaikutukset voivat muuttaa suuresti seerumin fenytoiinipitoisuutta. Eliminaation puoliintumisaika on 7-60 tuntia (keskiarvo noin 20 tuntia). CYP2C9-entsyymin perinnöllinen vaihtelu vaikuttaa fenytoiinin eliminaatioon. Fenytoiini sitoutuu plasman proteiineihin 90-93 %.

Yhteisvaikutukset: Monet lääkeaineet, kuten amiodaroni, flukonatsoli, fluoksetiini ja mikonatsoli, voivat suurentaa fenytoiinin seerumipitoisuuksia kliinisesti merkittävästi estämällä sen metaboliaa. Eräät entsyymi-induktorit (mm. karbamatsepiini, rifampisiini) voivat puolestaan pienentää fenytoiinin seerumipitoisuuksia. Fenytoiini on voimakas CYP-entsyymien ja glukuronidaation induktori ja pienentää huomattavasti monien lääkeaineiden seerumipitoisuuksia.

Eräät albumiiniin sitoutuvat lääkeaineet (mm. valproaatti ja salisylaatti) voivat syrjäyttää fenytoiinia proteiinisidoksesta ja lisätä vapaan fenytoiinin osuutta seerumissa. Fenytoiinin sitoutuminen proteiineihin voi vähentyä myös mm. uremiassa, hypoalbuminemiassa ja raskauden aikana. Mikäli seerumin vapaan fenytoiinin pitoisuus on suurentunut, haittavaikutusriski voi lisääntyä. Tällöin olisi suositeltavaa määrittää myös vapaan fenytoiinin (S -FenytV, 4735) pitoisuus.

Viitearvot

TERAP.ALUE 40 - 80 µmol/l

Tulkinta

Suositeltu fenytoiinin terapeuttinen pitoisuus aikuisilla on 40-80 mikromol/l ja lapsilla 20-80 mikromol/l. Epilepsian hoidossa kohtauksettomuus ja hoidon siedettävyys ovat ensisijaisia hoidon onnistumisen kriteerejä, eivätkä ne korreloi fenytoiinin pitoisuuden kanssa.

Myrkytysoireita ilmenee yleensä pitoisuuden ollessa yli 100 mikromol/l ja niitä ovat mm. nystagmus, ataksia, hyperrefleksia, sekavuus, oksentelu, tajuttomuus ja kouristukset. Fenytoiinin aiheuttamat toksiset oireet voivat ilmaantua seerumin kokonaisfenytoiinipitoisuuden ollessa vielä terapeuttisella alueella, mikäli sitoutuminen plasman proteiineihin vähenee ja vapaan fenytoiinin pitoisuus suurenee.

Fenytoiinin pitoisuusmääritystä voi hyödyntää mm. hoitoon sitoutumisen arvioinnissa potilaalla, mahdollisten annoksesta riippuvien lääkehaittojen arvioinnissa ja epäilyssä lääkkeiden yhteisvaikutuksista tai farmakokinetiikan muutoksista esimerkiksi raskauden tai sairauden takia.

Lähteet:

Epilepsiat (aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 11.1.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

Hiemke C ym. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018, 51:9-62.

Patocka J, Wu Q, Nepovimova E, Kuca K. Phenytoin - An anti-seizure drug: Overview of its chemistry, pharmacology and toxicology. Food Chem Toxicol. 2020, 142:111393.

Huomautuksia

Mikäli käytetään fenytoiinin aihiolääkettä fosfenytoiinia (Pro-Epanutin) ja näyte otetaan alle kaksi tuntia infuusion lopettamisen tai alle neljä tuntia lihakseen annetun injektion jälkeen, on veressä vielä muuttumatonta fosfenytoiinia. Käytetty menetelmä mittaa näissäkin tilanteissa fenytoiinia, eikä ristireagoi fosfenytoiinin kanssa.

Tutkimus S -Fenyt päivitetty 24.04.2023 / AL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.