HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Fosfatidyylietanoli, verestä

12510 B -PEth

Tiedustelut

Synlab Suomi Oy, Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550, ammattilaisneuvonta(a)synlab.fi

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Mikko Anttonen: mikko.anttonenathus.fi / 050 4644654

Indikaatiot

Alkoholin suurkulutuksen tai käytöstä pidättäytymisen osoittaminen yhdessä henkilön alkoholinkäyttöanamneesin kanssa.

Näyteastia

K2-EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

Näytteenotossa ei saa käyttää etanolia ihon puhdistukseen. Näytteenoton jälkeen kääntele putkea varovasti ylös-alaisin muutaman kerran hyytymisen estämiseksi. Näytettä ei saa sentrifugoida eikä pakastaa! Voidaan lähettää putkipostilla. Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

LC-MS/MS, Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta.

Tulokset valmiina

10-14 päivän kuluessa

Viitearvot

Kaikki alle 0.3 µmol/l

Tulkinta

Fosfatidyylietanoli (PEth) on poikkeava fosfolipidi, jota syntyy punasolujen solukalvolle fosfolipaasi D:n vaikutuksesta etanolin läsnä ollessa. PEth:ä ei muodostu ilman etanolia, joten se on spesifinen tutkimus osoittamaan alkoholinkäyttöä tai alkoholin käytöstä pidättäytymistä. Tulos arvioidaan suhteessa tutkittavan alkoholinkäyttöanamneesiin. Yksittäinen mittaustulos ei välttämättä anna kokonaiskuvaa käyttömäärästä. PEth pitoisuus korreloi positiivisesti viimeisten 2 viikon aikana käytetyn alkoholin määrään.

alle 0.05 µmol/l: Alkoholia ei ole käytetty tai alkoholia on käytetty vain satunnaisesti. Menetelmän analyyttinen herkkyys ja alin vastattava tulos on 0.05 µmol/l tai alle 0.05 µmol/l.

0.05-0.30 µmol/l: Viittaa kohtalaiseen alkoholinkäyttöön (ns. sosiaalinen kohtuukäyttö)

yli 0.30 µmol/l: Viittaa runsaaseen alkoholinkäyttöön, mahdollinen alkoholin riskikäyttäjä (yli 60 g/vrk).

Kirjallisuuden mukaan yksittäinen alkoholin nauttimiskerta tai humalatila ei yleensä nosta PEth-pitoisuutta yli raja-arvon 0.30 µmol/l. Ns. sosiaalinen kohtuukäyttö nostaa PEth:iä, mutta yleensä pitoisuus jää alle 0.30 µmol/l. Jos säännöllinen alkoholin käyttö ylittää riskirajan (60 g/vrk), PEth nousee yli raja-arvon 0.30 µmol/l. Säännöllisesti ja pitkiä aikoja runsaasti (yli 60 g/vrk tai enemmän) alkoholia käyttävillä PEth pitoisuudet nousevat selvästi yli raja-arvon 0.3 µmol/l (PEth pitoisuudet luokkaa 2 - 3 µmol/l tai yli 3 µmol/l).

PEth voidaan osoittaa punasoluista (käyttömäärän mukaan) 2-4 viikkoa alkoholin käytön jälkeen. Kirjallisuuden perusteella PEth:n puoliintumisaika on keskimäärin 4-8 vrk. Alkoholista pidättäytymisen aikana PEth pitoisuus laskee, ja on lopulta mittaamattoman matala. Siinä kuinka kauan tähän menee voi ilmetä yksilöllisiä eroja ja tämä riippuu myös siitä kuinka korkea PEth pitoisuus on ollut ja kuinka paljon alkoholia on edeltävästi käytetty.

PEth pitoisuuden ja käytetyn alkoholimäärän välinen yhteys voi vaihdella eri henkilöillä. Eri henkilöiden erilaisia kulutusmääriä ei voi arvioida tai vertailla keskenään suhteessa mitattuun PEth-pitoisuuteen.

Huomautuksia

Korkea veren etanolipitoisuus näytteenottohetkellä (humalatila) tai näytteen kontaminoituminen etanolilla voivat johtaa vääriin positiivisiin tuloksiin (PEth:ia voi muodostua näytteessä säilytyksen aikana).

Mikäli saadusta tuloksesta on aiheutumassa potilaalle erityisiä seuraamuksia (esim. hoidon epäämistä, juridisia tai taloudellisia seuraamuksia), on tutkimus kontrolloitava ainakin kertaalleen uudesta näytteestä.

Tutkimus B -PEth päivitetty 15.05.2024 / MA

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 13.06.2024 klo 00:41.