HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Karbamatsepiini, seerumista

2027 S -Karba

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta, p. (09) 471 72579. Päivystysajan tiedustelut, p. (09) 471 72645

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997, kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961 ja lääkäri Katriina Tarkiainen: katriina.tarkiainenathus.fi / 0403564360

Indikaatiot

Viitearvot soveltuvat lähinnä epilepsian hoitoon, mutta määritystä voidaan käyttää myös muissa indikaatioissa hoitomyöntyvyyden varmistamiseen ja haittavaikutusten välttämiseen.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

0,5 ml seerumia, lapset vähintään 0,2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, mikäli perillä saman työpäivän aikana. Eroteltu näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin viikon. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

EMIT. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä.

Yleistä

Karbamatsepiinin käyttöaiheita ovat muun muassa epilepsia, kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaihe, trigeminusneuralgia ja diabeettinen neuropatia.

Farmakokinetiikka: Karbamatsepiini imeytyy suun kautta annosteltuna lähes täydellisesti. Huippupitoisuus saavutetaan 6-24 tunnissa. Yliannostuksissa huippupitoisuus saatetaan saavuttaa viiveellä, jopa vasta 60 tunnin kuluttua. Karbamatsepiinin sitoutuminen seerumin proteiineihin on 70-80 %. Karbamatsepiini metaboloituu maksassa useiksi metaboliiteiksi, joista karbamatsepiini-10,11-epoksidi on aktiivinen. Eliminaation puoliintumisaika on 16-24 tuntia, mutta lyhenee säännöllisessä käytössä metabolian autoinduktion seurauksena 5-17 tuntiin.

Yhteisvaikutukset: Karbamatsepiini on voimakas metaboliaentsyymien induktori, joka pienentää huomattavasti monien lääkeaineiden pitoisuuksia. Muut entsyymejä indusoivat lääkkeet (kuten fenytoiini, rifampisiini) voivat pienentää karbamatsepiinipitoisuutta. Vastaavasti metaboliaentsyymien aktiivisuutta estävät lääkkeet (esim. amiodaroni, erytromysiini, ritonaviiri, ketokonatsoli) voivat nostaa karbamatsepiinipitoisuutta.

Selvitettäessä karbamatsepiinin haittavaikutuksia on myös mahdollista määrittää seerumin vapaa karbamatsepiinipitoisuus (3617, S -Karba-V).

Viitearvot

KAIKKI 17 - 50 µmol/l

Tulkinta

Karbamatsepiinipitoisuuden määrittämisestä voi olla apua sopivan ylläpitolääkeannoksen määrittämisessä karbamatsepiinin kapean terapeuttisen alueen takia. Karbamatsepiinin pitoisuusmääritystä voi hyödyntää mm. hoitoon sitoutumisen arvioinnissa potilaalla, jolla on huono hoitovaste, mahdollisten annoksesta riippuvien lääkehaittojen arvioinnissa ja epäilyssä lääkkeiden yhteisvaikutuksista tai farmakokineetiikan muutoksista esimerkiksi raskauden tai sairauden takia.

Karbamatsepiinipitoisuudet vaihtelevat yksilöllisesti. Epilepsian hoidossa kohtauksettomuus ja hoidon siedettävyys ovat ensisijaisia hoidon onnistumisen kriteerejä. Terapeuttiseksi alueeksi on suositeltu karbamatsepiinipitoisuutta 17-50 mikromol/l. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa suositeltu terapeuttinen alue on 17-42 mikromol/l.

Lähteet:

Bertilsson L. Clinical pharmacokinetics of carbamazepine. Clin Pharmacokinet. 1978, 3:128-43.

Carbamazepine update. Lancet. 1989, 2:595-7.

Epilepsiat (aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 8.11.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

Hiemke C ym. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018, 51:9-62.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Psykiatriyhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu 8.11.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

Patsalos PN, Spencer EP, Berry DJ. Therapeutic Drug Monitoring of Antiepileptic Drugs in Epilepsy: A 2018 Update. Ther Drug Monit. 2018, 40:526-548.

Huomautuksia

Menetelmämuutos 30.10.2019, tiedote 2019:66 (16.10.2019). Mittausalaraja laskee: ennen 8,5 µmol/l, jatkossa 4,2 µmol/l.

Tutkimus S -Karba päivitetty 24.04.2023 / AL

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 03.12.2023 klo 00:42.