HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Huumeseulonta, kvalitatiivinen ja positiivisten varmistus, virtsasta

21174 U -HuumOCt

Osatutkimukset

U -Amfet-O, U -Bendi-O, U -Bupre-O, U -Canna-O, U -Koka-O, U -Krea, U -MDMA-O, U -Metad-O, U -Ominp-H, U -Opiaa-O ja U -pH-Huu

Tiedustelut

HUSLAB asiakaspalvelu puh. (09) 471 72579

Yhteyshenkilöt

kemisti Niina Tohmola: niina.tohmolaathus.fi / 050 427 1548 ja lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Lähete

Huumenäytteenotto, valvottu

Indikaatiot

Huumausaineen osoittaminen virtsasta ja positiivisten löydösten automaattinen varmistus.

Näyteastia

Virtsaputki lisäaineeton

Näyte

Virtsanäyte otetaan kertanäytteestä kahteen vakuumiputkeen (Virtsaputki lisäaineeton, 10 ml). Lähetys huoneenlämpöisenä. Näytteenotossa ja näytteen säilytyksessä tulee huolehtia siitä, että näytettä ei päästä manipuloimaan. Analyysiin tarvittava näytemäärä: A-näyte 10 ml + B-näyte 10 ml. Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä

Seula: Määritysmenetelmänä on fotometrisesti mitattava immunokemiallinen reaktio, jossa yksittäiset huumausaineet mitataan semikvantitatiivisesti. Asetettujen raja-arvojen (engl. cut-off value) perusteella vastauksena annetaan NEGAT tai POSIT. Positiivista löydöksistä HUSLAB tekee automaattisesti varmistuspyynnön, ja varmistus tehdään massaspektrometrisella menetelmällä alihankintana (Vita laboratoriot Oy). HUS:n ulkopuolisten, sähköisen tulosvälityksen piirissä olevien yksiköiden tulee varmistua ennen pyynnön tekemistä siitä, että HUSLABin tekemien varmistuspyyntöjen vastaukset siirtyvät hoitooyksikön käyttämään tietojärjestelmään.

Alihankittavien varmistustutkimusten akkreditointistatus on nähtävissä alihankintalaboratorion verkkosivuilta.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulkinta

Menetelmä näyttää ensisijaisesti seuraavien aineiden/aineryhmien käytön ja suurina pitoisuuksina myös muita aineita:

Amfetamiini ja sen johdannaiset - ensisijaisesti amfetamiini, metamfetamiini ja pentsfetamiini.

Metyleenidioksimetamfetamiini (ekstaasi)

Bentsodiatsepiinit - ensisijaisesti diatsepaami, klooridiatsepoksidi, tematsepaami, alpratsolaami, midatsolaami ja (suurina pitoisuuksina myös klonatsepaami, loratsepaami ja triatsolaami).

Kannabis

Kokaiini

Opiaatit - ensisijaisesti, heroiini, kodeiini ja morfiini

Buprenorfiini

Metadoni

Positiivinen vastaus osoittaa, että näytteessä on menetelmälle määritellyn pitoisuusrajan ylittävä pitoisuus ko. huumetta tai sen metaboliittia, negatiivinen löydös, että ei ole. Kyseessä on kuitenkin immunologinen tutkimus, jossa käytetyt vasta-aineet saattavat reagoida muidenkin aineiden kanssa. Toisaalta seulonnan kattavuus on rajallinen, eikä se kata välttämättä kaikkia tiettyyn aineryhmään kuuluvia yhdisteitä.

Huumeseulonta on tarkoitettu vain lääketieteellistä käyttöä varten. Seulontatulosta ei pidä ilman varmistusmäärityksiä käyttää päätöksentekoon, jolla voi olla sosiaalisia, taloudellisia tai juridisia vaikutuksia potilaalle. Yksittäisten huumausaineiden/aineryhmien vastausmuodot perustuvat taulukossa oleviin pitoisuusrajoihin:

 Huume     NEGAT    POSIT
 U -Amfet-O  < 500 ng/ml  > 500 ng/ml
 U -Bendi-O  < 200 ng/ml  > 200 ng/ml
 U -Canna-O  < 50 ng/ml  > 50 ng/ml
 U -Koka-O  < 300 ng/ml  > 300 ng/ml
 U -Metad-O  < 300 ng/ml  > 300 ng/ml
 U -Opiaa-O  < 300 ng/ml  > 300 ng/ml
 U -Bupre-O  < 5 ng/ml   > 5 ng/ml
 U -MDMA-O  < 500 ng/ml  > 500 ng/ml

Näytteestä määritetään myös kreatiniinipitoisuus, ominaispaino ja pH, joiden perusteella arvioidaan, onko virtsaa mahdollisesti manipuloitu.

 Virtsan pH-arvot 4 - 9 ovat normaaleja.
 Ominaispainon tulee olla välillä 1.005 - 1.035 kg/l
 Mikäli kreatiniini on 0.5 - 2 mmol/l ja ominaispaino
 e.m. rajoissa, näyte on laimeaa,
 mutta kelpaa analysoitavaksi.
 Mikäli kreatiniini on alle 0.5 mmol/l,
 näyte ei vastaa normaalia virtsaa
 eikä kelpaa analysoitavaksi.

Mikäli kreatiniini on 0.5 - 2 mmol/l, tuloksen yhteyteen annetaan huomautus: "Virtsa on laimeaa, mikä lisää väärän negatiivisen tuloksen mahdollisuutta" Mikäli kreatiniini on alle 0.5 mmol/l, tuloksen yhteyteen annetaan huomautus: "Matalan kreatiniinipitoisuuden perusteella näyte ei vastaa normaalia virtsaa." Huom! Lasten tuloksia on arvioitava ikä ja koko huomioiden. Alle 12-vuotiaille lapsille em. huomautusta ei anneta.

Huumaus- ja lääkeaineiden löytymiseen virtsanäytteestä vaikuttavat monet seikat, kuten otettu annos, ottoajankohta, annostiheys ja ottotapa, ko. aineen farmakokineettiset ominaisuudet, yksilölliset aineenvaihdunnalliset erot, virtsanäytteen ominaispaino ja pH sekä käytetyn analyysimenetelmän herkkyys ja kattavuus. Varsinkin pienen huumausaineannoksen jälkeen toteamisaika virtsasta on monilla aineilla lyhyt, usein maksimissaankin vain 1-5 vuorokautta. Toisaalta runsaamman käytön jälkeen eräät aineet voivat säilyä positiivisena huomattavan kauan. Esimerkiksi kannabisseula voi säilyä positiivisena jopa muutaman viikon mikäli käyttö on ollut runsasta ja jatkuvaa, etenkin jos käyttäjä on suurikokoinen. Huumaus- ja lääkeaineiden toteamisajat virtsanäytteestä saattavat siis vaihdella hyvinkin paljon tapauksesta riippuen.

Huomautuksia

Huom! Tutkimus soveltuu HUS:n yksiköille ja niille yksiköille, joille tulokset välittyvät paperilla (ei sähköistä tulosvälitystä). Niiden HUS:n ulkopuolisten yksiköiden, joiden tulokset välittyvät sähköisesti ko. yksikön käyttämään tietojärjestelmään, tulee varmistaa oman tietojärjestelmänsä kyky ottaa vastaan tuloksia, joihin HUSLAB on tehnyt varmistuspyynnön.

Mikäli jokin/jotkin seulonnan osastutkimuksista ovat positiivisia, laboratorio tekee näistä automaattisesti ilman erillistä pyyntöä varmistustutkimuspyynnön ja lähettää näytteen varmistusanalyysiin. Varmistusmääritykset lähetetään Vita laboratoriot Oy:lle. Laskutus tehdään toteutuneiden tutkimusten mukaan.

Toistaiseksi laboratorion toimesta tehtyjen varmistuspyyntöjen vastaukset eivät siirry automaattisesti KANTAan, mikä tulee huomioida potilaan ohjauksessa. Alkuperäisen seulapyynnön tulos näkyy KANTA-rekisterissä.

Menetelmä on muuttunut 4.12.2019 alkaen. Yksilötasolla voidaan havaita vähäisiä herkkyyseroja aiempaan menetelmään nähden riippuen mm. siitä, mitä ko. ryhmän aineita näyte sisältää. Selvimmin tämä näkyy metadonin ja buprenorfiinin määrityksessä, jotka ovat aiempiin menetelmiin verrattuna hieman epäherkempiä.

Tutkimus U -HuumOCt päivitetty 03.07.2023 / NT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 19.06.2024 klo 00:42.