HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Huumeseulonta, kvalitatiivinen, virtsasta

4221 U -Huum-O

Osatutkimukset

U -Amfet-O, U -Bendi-O, U -Bupre-O, U -Canna-O, U -Koka-O, U -Krea, U -Metad-O, U -Ominp-H, U -Opiaa-O ja U -pH-Huu

Tiedustelut

HUSLAB asiakaspalvelu puh. (09) 471 72579

Yhteyshenkilöt

kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0401831877 ja lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997

Lähete

Huumenäytteenotto, valvottu

Indikaatiot

Huumausaineen osoittaminen virtsasta.

Näyteastia

Virtsaputki lisäaineeton

Näyte

Virtsanäyte otetaan kertanäytteestä kahteen vakuumiputkeen (Virtsaputki lisäaineeton, 10 ml, Vacutest). Lähetys huoneenlämpöisenä. Näytteenotossa ja näytteen säilytyksessä tulee huolehtia siitä, että näytettä ei päästä manipuloimaan. Analyysiin tarvittava näytemäärä: A-näyte 10 ml + B-näyte 10 ml.

Menetelmä

Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä.

Määritysmenetelmänä on fotometrisesti mitattava immunokemiallinen reaktio, jossa yksittäiset huumausaineet mitataan semikvantitatiivisesti. Asetettujen raja-arvojen (engl. cut-off value) perusteella vastauksena annetaan NEGAT, POSIT tai uutena lisävastausmuotona käyttöönotettu RAJALÖYDÖS.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulkinta

Menetelmä näyttää ensisijaisesti seuraavien aineiden/aineryhmien käytön ja suurina pitoisuuksina myös muita aineita:

Amfetamiini ja sen johdannaiset - ensisijaisesti amfetamiini, metamfetamiini, metyleenidioksiamfetamiini (MDA) ja metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA, Ecstasy).

Bentsodiatsepiinit - ensisijaisesti diatsepaami, klooridiatsepoksidi, dikaliumkloratsepaatti ja tematsepaami (suurina pitoisuuksina myös alpratsolaami, midatsolaami ja triatsolaami).

Kannabis

Kokaiini

Opiaatit - ensisijaisesti etyylimorfiini, heroiini, kodeiini ja morfiini

Buprenorfiini

Metadoni

Positiivinen vastaus osoittaa, että näytteessä on mitattava määrä ko. huumetta tai sen metaboliittia, negatiivinen löydös, että ei ole. Rajalöydös kuvaa parhaiten raja-arvon lähellä olevaa tulosta. Kyseessä on kuitenkin immunologinen tutkimus, jossa käytetyt vasta-aineet saattavat reagoida muidenkin aineiden kanssa. Toisaalta seulonnan kattavuus on rajallinen eikä se kata välttämättä kaikkia tiettyyn aineryhmään kuuluvia yhdisteitä.

Huumeseulonta on tarkoitettu vain lääketieteellistä käyttöä varten. Tulosta ei pidä ilman varmistusmäärityksiä käyttää päätöksentekoon, jolla voi olla sosiaalisia, taloudellisia tai juridisia vaikutuksia potilaalle.

Yksittäisten huumausaineiden/aineryhmien vastausmuodot perustuvat taulukossa oleviin pitoisuusrajoihin:

 Huume     NEGAT     RAJALÖYDÖS    POSIT
 U -Amfet-O  < 450 ng/ml  450 - 550 ng/ml  > 550 ng/ml
 U -Bendi-O  < 170 ng/ml  170 - 230 ng/ml  > 230 ng/ml
 U -Canna-O  < 40 ng/ml  40 - 60 ng/ml  > 60 ng/ml
 U -Koka-O  < 270 ng/ml  270 - 330 ng/ml  > 330 ng/ml
 U -Metad-O  < 270 ng/ml  270 - 330 ng/ml  > 330 ng/ml
 U -Opiaa-O  < 270 ng/ml  270 - 330 ng/ml  > 330 ng/ml
 U -Bupre-O  < 3,5 ng/ml  3,5 - 6,5 ng/ml  > 6,5 ng/ml

Näytteestä määritetään myös kreatiniinipitoisuus, ominaispaino ja pH, joiden perusteella arvioidaan onko virtsaa mahdollisesti manipuloitu.

 Virtsan pH-arvot 4 - 9 ovat normaaleja.
 Ominaispainon tulee olla välillä 1.005 - 1.035 kg/l
 Mikäli kreatiniini on 0.5 - 2 mmol/l ja ominaispaino
 e.m. rajoissa, näyte on laimeaa,
 mutta kelpaa analysoitavaksi.
 Mikäli kreatiniini on alle 0.5 mmol/l,
 näyte ei vastaa normaalia virtsaa
 eikä kelpaa analysoitavaksi.

Mikäli Kreatiniini on 0.5 - 2 mmol/l, tuloksen yhteyteen annetaan huomautus: "Virtsa on laimeaa, mikä lisää väärän negatiivisen tuloksen mahdollisuutta" Mikäli Kreatiniini on alle 0.5 mmol/l, tuloksen yhteyteen annetaan huomautus: "Matalan kreatiniinipitoisuuden perusteella näyte ei vastaa normaalia virtsaa." Huom! Lasten tuloksia on arvioitava ikä ja koko huomioiden. Alle 12-vuotiaille lapsille em. huomautusta ei anneta.

Huumaus- ja lääkeaineiden löytymiseen virtsanäytteestä vaikuttavat monet seikat, kuten otettu annos, annostiheys ja antotapa, ko. aineen farmakokineettiset ominaisuudet, yksilölliset aineenvaihdunnalliset erot, milloin ainetta otettu viimeksi, virtsanäytteen ominaispaino ja pH, käytetyn analyysimenetelmän herkkyys ja kattavuus. Varsinkin pienen huumausaineannoksen jälkeen, toteamisaika virtsasta on monilla aineilla lyhyt, usein maksimissaankin vain 1-5 vuorokautta. Toisaalta runsaamman käytön jälkeen eräät aineet voivat säilyä positiivisena huomattavan kauan. Esimerkiksi kannabisseula voi säilyä positiivisena jopa muutaman viikon mikäli käyttö on ollut runsasta ja jatkuvaa, etenkin jos käyttäjä on suurikokoinen. Huumaus- ja lääkeaineiden toteamisajat virtsanäytteestä saattavat siis vaihdella hyvinkin paljon tapauksesta riippuen.

Huomautuksia

 Tutkimus sisältää seuraavat
  U-pH
  U-Ominaispaino
  U-Krea
  amfetamiiini
  bentsodiatsepiinit
  buprenorfiini
  kannabis
  kokaiini
  metadoni
  opiaatit

Näytettä säilytetään analysoinnin jälkeen pakastettuna kaksi kuukautta, minkä aikana on mahdollista pyytää varmistusanalyysi. Varmistusmääritykset lähetetään Vita laboratoriot Oy:lle.

Menetelmä muuttunut 30.11.2016 alkaen. Yksilötasolla ja erityisesti bentsodiatsepiinien, opiaattien ja kannabiksen kohdalla positiivisen tuloksen raja-arvo voi poikeata aiemmasta menetelmästä riippuen siitä, mitä ko. ryhmän aineita näyte sisältää.

Tutkimus U -Huum-O päivitetty 02.04.2019 / AT

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 21.11.2019 klo 01:12.