HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Lamotrigiini, seerumista

4328 S -Lamotri

Tiedustelut

HUSLAB-talo, Meilahti, Asiakaspalvelu puh. 09 471 72579 (arkisin päiväaikana). Päivystysaikana oman laboratorion päivystysnumerosta (HUSLAB-talo, Meilahden alueen sairaalat, puh. 09 471 72645).

Yhteyshenkilöt

lääkäri Janne Backman: janne.backmanathus.fi / 050-428 0997, kemisti Tea Lamberg: tea.lambergathus.fi / 0404869961 ja lääkäri Katriina Tarkiainen: katriina.tarkiainenathus.fi / 0403564360

Indikaatiot

Lamotrigiinihoidon seuranta.

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näyte

0,5 ml seerumia, lapset vähintään 0,2 ml. Geeliputki ei sovellu. Lähetys kokoverenä huoneenlämpöisenä, mikäli perillä saman työpäivän aikana. Eroteltu näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin viikon. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen. Akkreditoitu menetelmä.

Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Tekotiheys

Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Yleistä

Lamotrigiinin käyttöaiheet ovat epilepsian hoito ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusjakson esto.

Farmakokinetiikka: Lamotrigiini imeytyy nopeasti ja kokonaan. Huippupitoisuus saavutetaan 1-3 tunnissa. Lamotrigiini sitoutuminen plasman proteiineihin on noin 55 %. Pääosa lamotrigiinista metaboloituu maksassa glukuronidoitumalla UGT-entsyymien välityksellä. Eliminaation puoliintumisaika on 23-37 tuntia. Lamotrigiinin farmakokinetiikassa on suuria yksilöiden välisiä eroja.

Yhteisvaikutukset: Entsyymi-induktorit (kuten karbamatsepiini, fenytoiini, yhdistelmäehkäisyvalmisteet) lyhentävät lamotrigiinin puoliintumisaikaa ja pienentävät lamotrigiinin pitoisuuksia. Valproaatti puolestaan voi pidentää lamotrigiinin puoliintumisaikaa ja suurentaa lamotrigiinin pitoisuuksia.

Tulkinta

Lamotrigiinin pitoisuusmääritystä voi hyödyntää mm. hoitoon sitoutumisen arvioinnissa potilaalla, mahdollisten annoksesta riippuvien lääkehaittojen arvioinnissa ja epäilyssä lääkkeiden yhteisvaikutuksista tai farmakokinetiikan muutoksista esimerkiksi raskauden tai sairauden takia.

Lamotrigiinille ei ole määritelty varsinaista terapeuttista aluetta. Epilepsian hoidossa kohtauksettomuus ja hoidon siedettävyys ovat ensisijaisia hoidon onnistumisen kriteerejä. Suuntaa antavaksi terapeuttiseksi alueeksi suositellaan pitoisuutta 12-59 mikromol/l (3-15 mg/l). Jos lamotrigiiniä käytetään yhdessä toisen epilepsialääkkeen kanssa, optimaalinen seerumipitoisuus on matalampi kuin monoterapiassa. Haittavaikutusten riski kasvaa pitoisuuden ylittäessä 78 mikromol/l (20 mg/l). Suositeltu terapeuttinen alue mielialaa tasaavana lääkkeenä on 4-23 mikromol/l (1-6 mg/l). Hoitoresistenssin masennuksen hoidossa suositellaan pitoisuuksia yli 13 mikromol/l (3,3 mg/l).

Lamotrigiinin pitoisuusmäärityksen menetelmä ristireagoi trimetopriimin kanssa aiheuttaen virheellisen korkeita tuloksia, etenkin todelliselta pitoisuudeltaan matalien lamotrigiininäytteiden kohdalla.

HLA-B*15:02 altistaa voimakkaasti lamotrigiinin aiheuttamille vakaville ihoreaktioille kuten Stevens-Johnsonin oireyhtymälle (SJS) ja toksiselle epidermaaliselle nekrolyysille (TEN). Lääkehoidon aloituksesta näiden haittavaikutusten ilmaantumiseen kuluva aika vaihtelee (tavallisesti 4-28 päivää) ja yleensä ne ilmaantuvat kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. HLA-B*15:02-muunnoksen kantajille lamotrigiinin käyttöä on harkittava huolellisesti. Lisätietoa: HLA-B*15:02-geenitesti (5385, B -HLACarb, HLA-Karbamatsepiini-yliherkkyys, DNA-tutkimus verestä)

Lähteet:

Epilepsiat (aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 8.11.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

Hiemke C ym. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018, 51:9-62.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lamictal valmisteyhteenveto.

Mitra-Ghosh T ym. PharmGKB summary: lamotrigine pathway, pharmacokinetics and pharmacodynamics. Pharmacogenet Genomics. 2020, 30:81-90.

Patsalos PN, Spencer EP, Berry DJ. Therapeutic Drug Monitoring of Antiepileptic Drugs in Epilepsy: A 2018 Update. Ther Drug Monit. 2018, 40:526-548.

Rambeck B, Wolf P. Lamotrigine clinical pharmacokinetics. Clin Pharmacokinet. 1993, 25:433-43.

Huomautuksia

Lamotrigiinin pitoisuusmäärityksen menetelmä ristireagoi trimetopriimin kanssa aiheuttaen virheellisen korkeita tuloksia, etenkin todelliselta pitoisuudeltaan matalien lamotrigiininäytteiden kohdalla.

Tutkimus S -Lamotri päivitetty 23.02.2024 / KT

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 16.06.2024 klo 00:42.