HUSLAB

Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan

Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han, plasmasta

6266 P -aFXaRiv

Tiedustelut

HUSLAB Asiakasneuvonta puh. 09 471 72579, arkisin klo 07.30-15.30. HUSLAB Automaatiolaboratorio päivystysaikana puh. 09 471 72645 tai 09 471 74330.

Yhteyshenkilöt

lääkäri Tuukka Helin: tuukka.helinathus.fi / 050 427 9064 ja kemisti Jari Leinonen: jari.leinonenathus.fi / (09) 471 74337 / 050 427 0591

Indikaatiot

Rivaroksabaanin pitoisuusseuranta erityistilanteissa

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3.2% Na-sitraattiplasma. Näyte säilyy erottelemattomana 2 h huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 2 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (10 - 15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen. Eroteltu plasma säilyy 8 h huoneenlämmössä (tarvittaessa pakastettava).

Menetelmä

Määritetään, kuinka paljon tutkittava plasma inhiboi aktivoitua hyytymistekijä X:ta (anti-FXa -aktiivisuus) ja tulos muutetaan rivaroksabaanipitoisuudeksi käyttämällä tunnettua rivaroksabaanivakiota.

Tekotiheys

Päivittäin kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulokset valmiina

Samana päivänä

Tulkinta

Rivaroksabaani (Xarelto) on peroraalinen antitromboottinen lääkeaine, jonka vaikutus perustuu suoraan hyytymistekijän Xa estoon. Rivaroksabaania on käytetty laskimotromboembolian ehkäisyssä polven ja lonkan elektiivisen tekonivelleikkauksen jälkeen, ts. lyhytaikaisessa (10 pv-5 vko) tromboosiprofylaksiassa. Lääke on saanut v. 2012 myyntiluvan aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn eteisvärinää sairastavilla sekä akuutin laskimotukosen hoitoon aikuispotilailla.

Normaalisti lääkkeen pitoisuuden monitorointia ei tarvita: annosvaste on suhteellisen ennustettava. Maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan yleensä 1-4 tuntia lääkkeenoton jälkeen ja lääkeaineen puoliintumisaika normaalisti on 7-11 h. Lääkeannoksen ajallinen suhde näytteenottoon on olennainen tieto.

P -aFXaRiv -tutkimusta voidaan käyttää ongelmatilanteissa, mutta tehokkaan ja turvallisen hoitotason tavoitteet sekä mahdollisen yliannostuksen tai alihoidon rajat ovat vakiintumatta. Lääkkeen valmisteyhteenvedon mukaan yleensä saavutetaan seuraavat lääkevaikutukset profylaksia- ja hoitoannoksilla: VTE-ehkäisyssä, annos 10 mg x1: rivaroksabaanipitoisuuden keskiarvo 2-4 h kohdalla 101 µg/l (90% ennusteväli 7-273 µg/l) ja jäännöspitoisuuksien keskiarvo 24 h kohdalla 14 µg/l (4-51). Akuutin SLT:n hoidossa, annos 20 mg x1: rivaroksabaanipitoisuuden keskiarvo 2-4 h kohdalla 215 µg/l (22-535) ja jäännöspitoisuuksien keskiarvo 24 h kohdalla 32 µg/l (6-239).

Samanaikainen muu FXa-estolääkitys vaikuttaa myös tulokseen (esim. hepariini, LMWH-hoito siirtymävaiheessa tai apiksabaani).

Rivaroksabaani vaikuttaa myös muihin, FXa-riippuvaisiin hyytymistutkimuksiin. Rivaroksabaanin antikoagulaatiovaikutus voi näkyä seuraavissa hyytymisaktiivisuutta kuvaavissa laboratoriotutkimuksissa:

1731 P -TT (Tromboplastiiniaika) tai 4520 P -INR (Tromboplastiiniaika, INR-tulostus) ei ole riittävän herkkä osoittamaan rivaroksabaanin vaikutusta ja etenkin HUSLABissa käytössä oleva reagenssi on epäherkkä. Rivaroksabaanin pitoisuudet voivat olla hyvinkin korkeat, vaikka INR on vain hieman noussut.

2783 P -APTT (Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika) ei ole riittävän herkkä osoittamaan rivaroksabaanin vaikutusta. APTT-aika pitenee rivaroksabaanin vaikutuksesta, mutta piteneminen on laboratoriokohtaista (riippuu reagenssista ja laitteesta).

Rivaroksabaani ei vaikuta trombiiniaikaan (2782 P -Trombai).

Tutkimus P -aFXaRiv päivitetty 11.06.2019 / JTL

Sivun alkuun

© HUSLAB-liikelaitos. Ohjekirjajärjestelmästä vastaa Janne Suvisaari.
Ohjekirjasivuston viimeisin automaattinen päivitys: 16.10.2019 klo 01:10.