HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kemia ja hematologia, farmakologia

A B D E F G H I K L M N O P R S T U V Z

A   (sivun alkuun)

Adalimumabi vasta-aineet, seerumista, seerumista S -AdaliAb
Adalimumabi, pitoisuus ja vasta-aine -paketti S -AdaliPa
Alpratsolaami, seerumista S -Alprat
Amfetamiini ja sen johdannaiset, varmistus, virtsasta U -AmfetCt
Amfetamiini, enantiomeerit (D- ja L-muotojen erittely), virtsasta U -Amf-ena
Amikasiini, seerumista S -AMI
Amiodaroni, seerumista S -Amiod
Amitriptyliini, seerumista S -Amitrip
Aripipratsoli, seerumista S -Aripipr

B   (sivun alkuun)

Bentsodiatsepiinit, varmistus, virtsasta U -BendiCt
Bentsodiatsepiinit, verestä B -Bendi
Buprenorfiini, varmistus, virtsasta U -BupreCt
Buprenorfiini, verestä B -Bupre

D   (sivun alkuun)

Dapsoni (Avlosulfoni), seerumista S -Avlos
Desetyyliamiodaroni, seerumista S -Desamio
Diatsepaami, seerumista S -Diatsep
Digoksiini, seerumista S -Digoks
Disopyramidi, seerumista S -Disop
Doksepiini, seerumista S -Doksep

E   (sivun alkuun)

Etanersepti, seerumista S -Etane
Etosuksimidi, seerumista S -Etosux
Everolimuusi, massaspektrometrinen, verestä B -EveroMS

F   (sivun alkuun)

Fenobarbitaali, seerumista S -Fenob
Fentanyyli, varmistus, virtsasta U -FentaCt
Fenytoiini, seerumista S -Fenyt
Fenytoiini, vapaa, seerumista S -FenytV
Flekainidi, seerumista S -Flekain
Fluoksetiini, seerumista S -Fluoks

G   (sivun alkuun)

Gammahydroksibutyraatti, seulonta ja varmistus virtsasta U -GHBCt
Gentamysiini, seerumista S -Genta
Golimumabi, seerumista S -Golim
Golimumabi, vasta-aineet, seerumista S -GolimAb
Golimumabipaketti, seerumista, seerumista S -GolimPa
Haihtuvien aineiden seulonta, verestä B -HAIHT

H   (sivun alkuun)

Haloperidoli, seerumista S -Halop
Huume- ja Lääkeainetutkimus, osoitus lapsenpihkasta, lapsenpihkasta Me-HuumL-O
Huume- ja lääkeainetutkimus, semikvantitatiivinen, virtsasta U -HuumLCt
Huumepikaseula, kvalitatiivinen, virtsasta, päivystyskäyttöön U -Huseula
Huumeseula, laaja, kvalitatiivinen, MS-TOF, virtsasta U -HuumTOF
Huumeseulonta, kvalitatiivinen ja positiivisten varmistus, virtsasta U -HuumOCt
Huumeseulonta, kvalitatiivinen, virtsasta U -Huum-O
Huumeseulonta, suppea, kvalitatiivinen, virtsasta U -Huum-Su
HuumTOF, varmistus, 1 yhdiste ja sen aineenvaihduntatuotteet, virtsasta U -TOFCt1
HuumTOF, varmistus, 2 yhdistettä ja niiden aineenvaihduntatuotteet, virtsasta U -TOFCt2
HuumTOF, varmistus, 3 yhdistettä ja niiden aineenvaihduntatuotteet, virtsasta U -TOFCt3
HuumTOF, varmistus, 4 yhdistettä ja niiden aineenvaihduntatuotteet, virtsasta U -TOFCt4
HuumTOF, varmistus, 5 yhdistettä ja niiden aineenvaihduntatuotteet, virtsasta U -TOFCt5
Hydroksikarbatsepiini, seerumista S -OHKarba
Hydroksiklorokiini, seerumista S -OHKloro

I   (sivun alkuun)

Infliksimabi vasta-aineet, seerumista, seerumista S -InfliAb
Infliksimabi, pitoisuus ja vasta-aine-paketti S -InfliPa
Infliksimabi, seerumista, seerumista S -Infli
Intoksikaationäyte -Intoks
Intoksikaatioveri B -Intoks
Isoniatsidi, kvalitatiivinen, virtsasta U -INH-O
Itrakonatsoli, seerumista S -Itrakon

K   (sivun alkuun)

Kannabis, varmistus, virtsasta U -CannaCt
Kannabis, virtsasta, kvalitatiivinen, yksittäistutkimuksena U -Canna-Y
Karbamatsepiini, seerumista S -Karba
Karbamatsepiini, vapaa, seerumista S -Karba-V
Ketiapiini, seerumista S -Ketiap
Kinidiini, seerumista S -Kinid
Kiniini, seerumista S -Kiniini
Klobatsaami, seerumista S -Klobat
Klomipramiini, seerumista S -Klopi
Klonatsepaami, seerumista S -Klona
Klotsapiini, seerumista S -Klotsa
Kokaiini, varmistus, virtsasta U -KokaCt
Kotiniini, virtsasta U -Cot

L   (sivun alkuun)

Lamotrigiini, seerumista S -Lamotri
Levetirasetaami, seerumista S -Leveti
Lidokaiini, seerumista S -Lidokai
Linetsolidi, seerumista S -Linetso
Litium, seerumista S -Li
Lysergihappodietyyliamidi, varmistustesti, virtsasta U -LSDCt
Lääke- ja Huumausaineseulonta, verestä B -Lääk-Hu

M   (sivun alkuun)

Metadoni, seerumista S -Metad
Metadoni, varmistus, virtsasta U -MetadCt
Metotreksaatti, seerumista S -MTX
Metyylifenidaatti, varmistus, virtsasta U -MetfeCt
Metyyliprednisoloni, seerumista S -MPredso
Mianseriini, seerumista S -Mians
Midatsolaami, seerumista S -Midats
Mitotaani (Lysodren), plasmasta P -Mitotan
Moklobemidi, seerumista S -Moklob
Moksifloksasiini, seerumista S -Moksifl
Mykofenolihappo, plasmasta P -MyPA
Myrkytyspaketti (B -, U - ja -Intoks) -Myrkyt

N   (sivun alkuun)

Netilmysiini, seerumista S -Netil
Norklobatsaami, seerumista S -Norklob
Nortriptyliini, seerumista S -Nortrip
Nukahtamislääkkeet (tsaleploni, tsolpideemi, tsopikloni), virtsasta U -NukahCt

O   (sivun alkuun)

Oksikodoni, varmistus, virtsasta U -OksikCt
Olantsapiini, seerumista S -Olants
Opiaatit, varmistus, virtsasta U -OpiaaCt

P   (sivun alkuun)

Parasetamoli, seerumista S -Paras
Paroksetiini, seerumista S -Paroks
Perfenatsiini, seerumista S -Perfen
Pregabaliini, varmistus, virtsasta U -PregaCt
Primidoni, seerumista S -Primid
Propafenoni, seerumista S -Propfen

R   (sivun alkuun)

Rifampisiini, seerumista S -RIF
Risperidoni, seerumista S -Risper

S   (sivun alkuun)

S- Posakonatsoli S -Posak
Salisylaatit, seerumista S -Salis
Sertolitsumabi, seerumista S -Serto
Sertolitsumabi, vasta-aineet, seerumista S -SertoAb
Siklosporiini A, massaspektrometrinen, verestä B -CyA-MS
Sirolimuusi, massaspektrometrinen, verestä B -SiroMS
Sitalopraami, seerumista S -Sital
Sykloseriini, seerumista S -Cyclos
Takrolimuusi, massaspektrometrinen, verestä B -TacroMS

T   (sivun alkuun)

Tematsepaami, seerumista S -Temats
Teofylliini, seerumista S -Teofy
Tioguaniini, verestä B -6-TGN
Tiopentaali, seerumista S -Tiopen
Tiosyanaatti, seerumista S -Tiosyan
Tobramysiini, seerumista S -TOB
Topiramaatti, seerumista S -Topiram
Tosilitsumabi vasta-aineet, seerumista S -TosilAb
Tosilitsumabi, seerumista S -Tosil
Tramadoli, varmistus, virtsasta U -TramaCt

U   (sivun alkuun)

U-TrisykCt U-TrisykCt
Ustekinumabi-vasta-aineet, seerumista S -UstekAb
Ustekinumabi, seerumista S -Ustek

V   (sivun alkuun)

Valproaatti, seerumista S -Valpr
Valproaatti, vapaa, seerumista S -Valpr-V
Vankomysiini, seerumista S -VAN
Vedolitsumabi, pitoisuus-ja vasta-aine -paketti S -VedolPa
VENLAFAKSIINI S -Venlafk
Vorikonatsoli, seerumista S -Vorikon

Z   (sivun alkuun)

Zuklopentiksoli, seerumista S -Zuklop

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 01.10.2022 klo 01:25.