HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Kemia, farmakologia, lääkeainetutkimukset

A B D E F G H I K L M N O P R S T U V

A   (sivun alkuun)

Adalimumabi vasta-aineet, seerumista S -AdaliAb
Adalimumabi, pitoisuus ja vasta-aine -paketti S -AdaliPa
Adalimumabi, seerumista S -Adalimu
Alpratsolaami, seerumista S -Alprat
Amikasiini, seerumista S -AMI
Amiodaroni, seerumista S -Amiod
Amitriptyliini, seerumista S -Amitrip
Aripipratsoli, seerumista S -Aripipr

B   (sivun alkuun)

Bentsodiatsepiinit, varmistus, virtsasta U -BendiCt
Bentsodiatsepiinit, verestä B -Bendi
Brivarasetaami, seerumista S -Brivar

D   (sivun alkuun)

Dapsoni (Avlosulfoni), seerumista S -Avlos
Diatsepaami, seerumista S -Diatsep
Digoksiini, seerumista S -Digoks
Disopyramidi, seerumista S -Disop
Doksepiini, seerumista S -Doksep

E   (sivun alkuun)

Etanersepti, seerumista S -Etane
Etosuksimidi, seerumista S -Etosux
Everolimuusi, massaspektrometrinen, verestä B -EveroMS

F   (sivun alkuun)

Fenobarbitaali, seerumista S -Fenob
Fentanyyli, varmistus, virtsasta U -FentaCt
Fenytoiini, seerumista S -Fenyt
Fenytoiini, vapaa, seerumista S -FenytV
Flekainidi, seerumista S -Flekain
Fluoksetiini, seerumista S -Fluoks

G   (sivun alkuun)

Gammahydroksibutyraatti, seulonta ja varmistus virtsasta U -GHBCt
Gentamysiini, seerumista S -Genta
Golimumabi, pitoisuus ja vasta-aine -paketti, seerumista S -GolimPa
Golimumabi, seerumista S -Golim
Golimumabi, vasta-aineet, seerumista S -GolimAb

H   (sivun alkuun)

Haloperidoli, seerumista S -Halop
Huume- ja lääkeainetutkimus, osoitus lapsenpihkasta Me-HuumL-O
Hydroksikarbatsepiini, seerumista S -OHKarba
Hydroksiklorokiini, seerumista S -OHKloro

I   (sivun alkuun)

Infliksimabi vasta-aineet, seerumista S -InfliAb
Infliksimabi, pitoisuus ja vasta-aine -paketti, seerumista S -InfliPa
Infliksimabi, seerumista S -Infli
Isoniatsidi, kvalitatiivinen, virtsasta U -INH-O
Itrakonatsoli, seerumista S -Itrakon

K   (sivun alkuun)

Kannabis, virtsasta, kvalitatiivinen, yksittäistutkimuksena U -Canna-Y
Karbamatsepiini, seerumista S -Karba
Karbamatsepiini, vapaa, seerumista S -Karba-V
Ketiapiini, seerumista S -Ketiap
Kinidiini, seerumista S -Kinid
Klobatsaami, seerumista S -Klobat
Klomipramiini, seerumista S -Klopi
Klonatsepaami, seerumista S -Klona
Klooripromatsiini, seerumista S -Klorprm
Klotsapiini, seerumista S -Klotsa
Koliiniesteraasi ja dibukaiiniluku, seerumista S -CHE-DN
Koliiniesteraasi, seerumista S -CHE
Kotiniini, virtsasta U -Cot

L   (sivun alkuun)

Lakosamidi, seerumista S -Lakosam
Lamotrigiini, seerumista S -Lamotri
Levetirasetaami, seerumista S -Leveti
Lidokaiini, seerumista S -Lidokai
Linetsolidi, seerumista S -Linetso
Litium, seerumista S -Li
Loratsepaami, seerumista S -Lorat
Lääke- ja huumausaineseulonta, verestä B -Lääk-Hu

M   (sivun alkuun)

Metotreksaatti, seerumista S -MTX
Metyylifenidaatti, varmistus, virtsasta U -MetfeCt
Mianseriini, seerumista S -Mians
Midatsolaami, seerumista S -Midats
Mitotaani (Lysodren), plasmasta P -Mitotan
Moklobemidi, seerumista S -Moklob
Moksifloksasiini, seerumista S -Moksifl
Mykofenolihappo, plasmasta P -MyPA

N   (sivun alkuun)

Natalitsumabi, seerumista S -Natal
Natalitsumabi, vasta-aineet, seerumista S -NatsuAb
Nortriptyliini, seerumista S -Nortrip
Nukahtamislääkkeet (tsaleploni, tsolpideemi, tsopikloni), virtsasta U -NukahCt

O   (sivun alkuun)

Oksatsepaami, seerumista S -Oxpam
Oksikodoni, varmistus, virtsasta U -OksikCt
Olantsapiini, seerumista S -Olants

P   (sivun alkuun)

Parasetamoli, seerumista S -Paras
Paroksetiini, seerumista S -Paroks
Perampaneeli, seerumista S -Perampa
Perfenatsiini, seerumista S -Perfen
Posakonatsoli S -Posak
Pregabaliini, varmistus, virtsasta U -PregaCt
Primidoni, seerumista S -Primid
Propafenoni, seerumista S -Propfen

R   (sivun alkuun)

Rifampisiini, seerumista S -RIF
Risperidoni, seerumista S -Risper

S   (sivun alkuun)

Salisylaatit, seerumista S -Salis
Sertolitsumabi, seerumista S -Serto
Siklosporiini A, massaspektrometrinen, verestä B -CyA-MS
Sirolimuusi, massaspektrometrinen, verestä B -SiroMS
Sitalopraami, seerumista S -Sital
Sykloseriini, seerumista S -Cyclos

T   (sivun alkuun)

Takrolimuusi, massaspektrometrinen, verestä B -TacroMS
Tematsepaami, seerumista S -Temats
Teofylliini, seerumista S -Teofy
Tioguaniini, verestä B -6-TGN
Tiopentaali, seerumista S -Tiopen
Tiosyanaatti, seerumista S -Tiosyan
Tobramysiini, seerumista S -TOB
Topiramaatti, seerumista S -Topiram
Tosilitsumabi vasta-aineet, seerumista S -TosilAb
Tosilitsumabi, seerumista S -Tosil
Tramadoli, varmistus, virtsasta U -TramaCt
Tratsodoni, seerumista S -Trats
Trisykliset masennuslääkkeet, varmistus, virtsasta U-TrisykCt
Tsonisamidi, seerumista S -Tsonis
Tsuklopentiksoli, seerumista S -Zuklop

U   (sivun alkuun)

Ustekinumabi vasta-aineet, seerumista S -UstekAb
Ustekinumabi, seerumista S -Ustek

V   (sivun alkuun)

Valproaatti, seerumista S -Valpr
Valproaatti, vapaa, seerumista S -Valpr-V
Vankomysiini, seerumista S -VAN
Vedolitsumabi, pitoisuus ja vasta-aine -paketti, seerumista S -VedolPa
Venlafaksiini, seerumista S -Venlafk
Vorikonatsoli, seerumista S -Vorikon

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 21.04.2024 klo 00:42.